O projekcie

Projekt realizowany od 01.09.2020r. do 31.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
„Pomost” oraz Związek Organizacji Pomocowych.


Jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ,
Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do
zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szkoleń na terenie województwa
lubuskiego, w kilku placówkach/miejscowościach. Prowadzone będą również działania na rzecz
solidarności międzypokoleniowej.
Poprzez realizację szkoleń na rzecz kompetencji przedstawicieli rożnych środowisk tworzących
opiekę nad dziećmi do lat 3, oprócz wiedzy i umiejętności rozwijane będą również kompetencje

kluczowe przydatne w pracy zawodowej, tj. inicjatywa, przedsiębiorczość, współpraca,
komunikacja.
Wnioskodawcy przygotują publikację zawierającą dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 z terenu województwa stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej podczas
organizowanych szkoleń.

Wartość projektu : 256975,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 248 875,00 zł